റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്….

റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്. റസൂലിന്റെ നിര്‍മാണ സംരംഭമായ റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് ഒരുക്കുന്ന ‘ഒറ്റ’ എന്ന ചിത്രമാണ് ആദ്യ സിനിമ.…