പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോള്‍ മമ്മൂട്ടിയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും വഴിതെളിയിച്ചത്-മണികണ്ഠന്‍

കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഹൃദയത്തില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മണികണ്ഠന്‍ ആചാരി എന്ന കലാകാരന്റെ മുഖം. കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലൂടെ മികച്ച സ്വഭാവ…

അനുഭവകരുത്തുമായി അഭിനയത്തികവോടെ മണികണ്ഠന്‍

കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘ബാലന്‍’ എന്ന ഒറ്റ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഹൃദയത്തില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മണികണ്ഠന്‍ ആചാരി എന്ന കലാകാരന്റെ…