ലോഡ്,എയിം,ഫയര്‍…RRR ലക്ഷ്യം കണ്ടോ?

എസ്.എസ്. രാജമൗലി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷന്‍ ചിത്രമാണ് ആര്‍.ആര്‍.ആര്‍ (രൗദ്രം രണം രുധിരം). ബാഹുഹലി പ്രതീക്ഷയുമായി ആര്‍ ആര്‍ ആര്‍…