യാത്രയുടെ രണ്ടാം ടീസര്‍ ഡിസംബര്‍ 21ന്…

മമ്മൂട്ടി വൈ എസ് ആര്‍ ശേഖരറെഡ്ഡിയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം യാത്രയുടെ ടീസര്‍ ഡിസംബര്‍ 21ന് പുറത്തിറങ്ങും. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടീസര്‍ ആണ്…