‘റബേക്ക സ്റ്റീഫന്റെ ചതുരമുറി 6.5 ഇഞ്ച്’ലൂടെ മറ്റൊരു താരം കൂടി….

മലയാളത്തില്‍ വീണ്ടും കൗമാരങ്ങളുടെ à´•à´¥ പറയുന്ന ‘റബേക്ക സ്റ്റീഫന്റെ ചതുരമുറി 6.5 ഇഞ്ച്’ എന്ന പുതിയ ചിത്രം അണിയറയിലൊരുങ്ങുമ്പോള്‍, ഇതാ മറ്റൊരു…