ഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇനി നീസ്ട്രിമിലൂടെ കാണാം

കൊച്ചി: മലയാള സിനിമ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ക്യാമറ കണ്ണുകള്‍ തുറന്ന, റിക്ടര്‍ സ്‌കെയില്‍ 7.6 നീസ്ട്രിമില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തി. വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും…