‘പ്രേതം’ ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങും.

ജയസൂര്യ തന്റെ വ്യത്യസ്ത ലുക്കിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ചിത്രം പ്രേതത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു. രഞ്ജിത് ശങ്കറും ജയസൂര്യയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം പ്രേതം 2ന്റെ…