‘വണ്ടര്‍ വുമണ്‍ 1984’ ഈ മാസം ഇന്ത്യയില്‍ റിലീസ് ചെയ്യും

‘വണ്ടര്‍ വുമണ്‍ 1984’ ഈ മാസം ഇന്ത്യയില്‍ റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഡിസംബര്‍ 24ന് ചിത്രം തീയേറ്ററില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് വാര്‍ണര്‍…