അഘോരികളുടെ കഥയുമായി ‘അഘോര’

അഘോരികളുടെ കഥ പറയുന്ന ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ‘അഘോര’ പുറത്തുവിട്ടു. അഖില്‍ കോന്നിയാണ് ഈ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമിന്റെ കഥയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ…