ചാലക്കുടിക്കാര്‍ ചങ്ങാതിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായ് നടി ഹണി റോസ്‌